[Bilans Kapitału Ludzkiego]

Ciekawe dane

Zaloguj się aby eksplorować dane BKL.

Po zalogowaniu uzyskasz możliwość samodzielnej analizy danych on-line.

Nasze dane pochodzą od:

 • 80 018 pracodawców
 • 88 560 osób fizycznych
 • 8 122 bezrobotnych
 • 35 712 uczniów i studentów.

Logowanie

Wszystkie aktualności

 • 2017-08-16 21 sierpnia rusza I edycja ogólnopolskiego badania przekrojowego

21 sierpnia rusza I edycja ogólnopolskiego badania przekrojowego w ramach nowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w latach 2016-2023.
Ankieterzy Konsorcjum utworzonego przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) i PBS Sp. z o.o. przeprowadzą  bezpośrednie wywiady z:

 • 4 000 dorosłych mieszkańców naszego kraju,
 • 3 500 pracodawców,
 • 1000 instytucji prowadzących działalność szkoleniowo-doradczą.

Badanie sondażowe potrwa 3 miesiące, a jego wyniki pozwolą na dostarczenie informacji przede wszystkim na temat:

 • luk kompetencyjnych w gospodarce, czyli braków w zakresie poszukiwanej przez pracodawców wiedzy, umiejętności i postaw u osób dorosłych,
 • stanu rynku usług szkoleniowo-rozwojowych, dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować cele edukacyjne i biznesowe w Polsce, 
 • uczenia się osób dorosłych.

Pierwsze raporty prezentujące wyniki badań i wnioski z nich płynące dostępne będą w połowie 2018 r.


 • 2016-11-15 Europejska Strategia Zatrudnienia - doświadczenia międzynarodowe

Mutual Learning Programme wspiera kraje członkowskie w osiągnięciu założeń Europejskiej Strategii Zatrudnienia poprzez wymianę doświadczeń i proces wzajemnego uczenia się.  14 i 15 listopada br. w siedzibie PARP, przedstawiciele OECD, CEDEFOP, administracji 10 państw członkowskich UE (Irlandii, Belgii, Włoch, Danii, Estonii, Chorwacji, Litwy, Serbii, Malty i Hiszpanii) i niezależni eksperci zaprezentują międzynarodowe doświadczenia w zakresie monitorowania zapotrzebowania na kompetencje jako narzędzia wspierającego działania na rzecz zniwelowania występujących luk kompetencyjnych w gospodarce.

Spotkanie "Peer Review on Human Capital in Poland – labour market research project for 2016-2023", organizowane przez Komisję Europejską jest także poświęcone doświadczeniom Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w monitoringu zapotrzebowania na kompetencje wśród pracodawców. Przedstawione zostaną m.in. dotychczasowe rezultaty badania Bilans Kapitału Ludzkiego oraz plany na lata 2017-2023.


 • 2016-06-17 Trwa badanie zapotrzebowania na informację

W związku z uruchomieniem nowej edycji projektu BKL rozpoczęliśmy badania zapotrzebowania na informacje wśród głównych odbiorców wyników naszych badań. Analiza potrzeb informacyjnych potrwa do końca czerwca 2016 roku i polega na realizacji:

 • badań metodą CAWI (ankieta internetowa) wśród uczestników wydarzeń organizowanych w ramach BKL w latach 2010 – 2015;
 • wywiadów grupowych z przedstawicielami administracji publicznej, pracodawców i instytucji szkoleniowych;
 • indywidualnych wywiadów pogłębionych wśród przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej, świata nauki, organizacji pracodawców oraz organizacji międzynarodowych badających i wspierających rozwój kapitału ludzkiego.

Naszych respondentów pytamy o zadowolenie z dotychczas prowadzonych badań BKL, sposoby korzystania z wyników i oczekiwania dotyczące tematyki przyszłych badań w latach 2016-2023.

Dziękujemy wszystkim tym z Państwa, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniu. Państwa opinie przyczynią się do większej użyteczności prowadzonych przez nas badań.

 


 • 2016-03-22 Bilans Kapitału Ludzkiego

2016-2023

Od początku 2016 r. ponownie uruchomiony został projekt Bilans Kapitału Ludzkiego! Nowy BKL stanowi kontynuację 5 edycji badań przekrojowych o charakterze monitoringu rynku pracy zrealizowanych w latach 2010-2015.

Badanie w dalszym ciągu będzie dostarczać informacji na temat luk kompetencyjnych w gospodarce, stanu rynku usług rozwojowych w Polsce, uczenia się osób dorosłych etc. Jednocześnie, w celu dostarczenia wiedzy nt. potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych realizowane będą badania branżowe (sektorowe bilanse kompetencji dla branż, w których w osobnym projekcie, zostaną utworzone sektorowe rady ds. kompetencji).

Przeprowadzenie tych badań we współpracy z przedsiębiorcami i ekspertami skupionymi w sektorowych radach ds. kompetencji i przy zastosowaniu tej samej metodologii, zwiększy wiedzę w zakresie obecnych potrzeb w poszczególnych sektorach i umożliwi antycypowanie zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w przyszłości. Najważniejsze jest jednak to, że zestawienie ze sobą oczekiwań kompetencyjnych pracodawców i uzyskiwanych obecnie efektów kształcenia będzie stanowiło podstawę do rekomendowania zmian, których adresatem będą resorty odpowiedzialne za edukację, szkolnictwo wyższe, rynek pracy, jak również szkoły ponadgimnazjalne i wyższe. Projekt umożliwi tym samym prowadzenie w obszarze edukacji i rynku pracy polityki publicznej opartej na dowodach.

Szósta edycja badań BKL, w nowej odsłonie, ruszy w 2017 r.