[Bilans Kapitału Ludzkiego]

Ciekawe dane

Zaloguj się aby eksplorować dane BKL.

Po zalogowaniu uzyskasz możliwość samodzielnej analizy danych on-line.

Nasze dane pochodzą od:

  • 80 018 pracodawców
  • 88 560 osób fizycznych
  • 8 122 bezrobotnych
  • 35 712 uczniów i studentów.

Logowanie

Media

Komunikaty prasowe

Optymizm czy sceptycyzm. Łódzki rynek pracy oczami pracodawców – Bilansu Kapitału Ludzkiego

Badania Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL) zrealizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim potwierdzają, że rok 2014 był momentem powrotu optymizmu na rynku pracy. 17% pracodawców deklarowało poszukiwanie osób do pracy. Jednocześnie zaobserwowano zdecydowany wzrost popytu na pracowników – o 26% w porównaniu do 2013 r. i 18% w porównaniu do 2012 r. Pracodawcy zgłaszali także większą niż w poprzednich latach chęć zatrudnienia nowych osób w perspektywie kolejnego półrocza. W województwie łódzkim potrzeba zatrudniania nowych pracowników była o 4 p. p. wyższa niż w skali kraju. 19% pracodawców zadeklarowało zwiększenie zatrudnienia w momencie przeprowadzania badania, natomiast 23% przedsiębiorców planowało zrekrutować nowe osoby w przeciągu kolejnych sześciu miesięcy.

Rynek pracy widziany oczami pracodawców. Premiera wyników V edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego

W świetle badań Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) rok 2014 był rokiem powrotu optymizmu wśród pracodawców. Po fali gorszej sytuacji na rynku pracy, która miała miejsce w 2013 roku, wzrost zapotrzebowania na pracowników deklarowali pracodawcy ze wszystkich branż i wszystkich regionów. Jednocześnie, podobnie jak w poprzednich latach, zapotrzebowanie na pracowników było mocno związane z wielkością zatrudnienia i poziomem rozwoju firmy. Im większa, a także im szybciej rozwijająca się firma, tym większe potrzeby zatrudnieniowe. Był to również rok, w którym firmy wskazywały na coraz większe trudności w znalezieniu odpowiednich osób do pracy.

Więcej na ten temat znajdą Państwo w Komunikacie prasowym nr 1.

Podejście dorosłych do kształenia po szkole. Premiera wyników V edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego

Polska wprawdzie przeżyła bum edukacyjny w zakresie kształcenia formalnego osób młodych do poziomu studiów magisterskich i doktoranckich, jednak w przypadku kształcenia się osób dorosłych w latach 2012-2014 zaangażowanie w edukację niemal nie uległo zmianie. Wskaźnik uczestnictwa dorosłych Polaków w nieobowiązkowych kursach i szkoleniach kształtował się na poziomie 13-15%, osiągając w 2014 r. poziom 14% (3,5 mln osób).

Więcej na ten temat znajdą Państwo w Komunikacie prasowym nr 2.

Poprawa nastrojów w branży szkoleniowej. Premiera wyników badań V edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego

W ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Jagielloński badała kondycję sektora firm i instytucji szkoleniowych w Polsce. Wyniki ostatniej edycji badań (2014 r.), potwierdzają, że pomimo najniższego na przestrzeni ostatnich pięciu lat poziomu zatrudnienia, nastroje w sektorze szkoleniowym zdecydowanie się poprawiły. Lepiej oceniana jest zarówno sytuacja branży, jak i własnej firmy. Odsetek przedsiębiorców z tej branży deklarujących w 2014 roku, że sytuacja finansowa firmy poprawi się w roku kolejnym wyniósł 42% i był o 10 punktów procentowych wyższy niż w roku 2013. Jednocześnie jedynie 9% przedstawicieli branży obawia się, że ich sytuacja finansowa w najbliższym roku pogorszy się - odsetek ten jest o 7 punktów procentowych niższy niż w 2013 r.

Więcej na ten temat znajdą Państwo w Komunikacie prasowym nr 3.

Młodzi na rynku pracy. Premiera wyników V edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego
Wyniki ostatniej edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL) pokazują, że ogólna sytuacja rynkowa osób młodych  jest relatywnie gorsza od sytuacji osób po trzydziestce. W grupie powyżej 30 r.ż. szansa na bycie bezrobotnym maleje mniej więcej o połowę. W badaniach BKL okres do 30 r.ż., ze względu na brak odpowiedniego doświadczenia zawodowego, jest czasem niestabilności zawodowej oraz niepewności, a co za tym idzie, nie sprzyja poczuciu bezpieczeństwa na rynku pracy. Młodzi najczęściej poszukują pracy przez rodzinę lub znajomych, a także częściej niż osoby po 30 r.ż., wymieniają w tym kontekście możliwości jakie daje Internet.
 
Więcej na ten temat znajdą Państwo w Komunikacie prasowym nr 4.
Czy kompetencje Polaków odpowiadają potrzebom polskiej gospodarki?

Analizy opublikowane w ostatnim raporcie Bilansu Kapitału Ludzkiego potwierdzają, że na polskim rynku pracy poszukiwane są osoby mające kompetencje transferowalne (czyli przydatne na większej liczbie stanowisk pracy), o charakterze ogólnym lub profesjonalnym, które mogą być dostarczone przez szkoły i uczelnie, a są rozwijane w niewystarczającym stopniu i w stosunku do niewystarczającej liczby osób. - Kompetencje transferowalne powinny być kształtowane w okresie nauki w szkole i na uczelni, ale wymaga to zmiany sposobu uczenia i poziomu wymagań - przekonuje prof. Jarosław Górniak, kierownik naukowy projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Sprowadzanie przygotowania kompetencyjnego dla potrzeb gospodarki do trenowania umiejętności praktycznych, zwłaszcza w miejscu pracy, nie pokrywa się z wynikami badań pracodawców i zdaniem zespołu BKL niebezpiecznie zawęża perspektywę definiowania efektów kształcenia z punktu widzenia przygotowania do ról zawodowych i społecznych. Z kolei zdaniem Bożeny Lublińskiej-Kasprzak, Prezes PARP - Większe zasoby powinniśmy alokować na działania skierowane do przedsiębiorców, aby zachęcać ich do bieżącej współpracy z placówkami edukacyjnymi, tak aby pracodawcy mieli wpływ na jakość uzyskiwanych kompetencji i mogli powiedzieć, że młodzi ludzie są przygotowani do podejmowania pracy, pierwszej jak i kolejnych. Organizowanie staży i praktyk jest oczywiście jedną z metod tej współpracy, ale poprzedzający powinien być wpływ przedsiębiorców na kształt programów nauczania.

Więcej na ten temat znajdą Państwo w Komunikacie prasowym nr 5.


W mediach

Projekt BKL oraz wyniki pierwszej edycji były prezentowane również w TV. Zapraszamy do obejrzenia nagrań.

Eurofundusze: Niedostosowanie kwalifikacji pracowników do oczekiwań rynku pracy

https://www.youtube.com/watch?v=NegyRQAU1SU&feature=player_embedded 


Media zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktów. Jesteśmy otwarci na współpracę oraz pomoc w analizie i interpretacji wyników badań.


 

Załączniki:

Komunikat prasowy 1 - Rynek pracy widziany oczami pracodawców .doc 280 KB pobierz
Komunikat prasowy 2 - Podejście dorosłych Polaków do kształcenia po szkole .doc 273.5 KB pobierz
Komunikat prasowy 3 - Poprawa nastrojów w branży szkoleniowej .doc 284 KB pobierz
Komunikat prasowy 4 - Młodzi na rynku pracy .doc 279.5 KB pobierz
Komunikat prasowy 5 - Czy kompetencje Polaków odpowiadają potrzebom gospodarki? .doc 305.5 KB pobierz