[Bilans Kapitału Ludzkiego]

Ciekawe dane

Zaloguj się aby eksplorować dane BKL.

Po zalogowaniu uzyskasz możliwość samodzielnej analizy danych on-line.

Nasze dane pochodzą od:

  • 80 018 pracodawców
  • 88 560 osób fizycznych
  • 8 122 bezrobotnych
  • 35 712 uczniów i studentów.

Logowanie

O nas

Zespół BKL

Kierownik projektu (PARP) – Anna Świebocka-Nerkowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła „Studium Integracji Europejskiej” w Krajowej Szkole Administracji Publicznej we współpracy z Ecole Nationale d’Administration we Francji oraz „Specjalistyczne studia dla pracowników administracji z zakresu funduszy strukturalnych”, organizowane przez włoski odpowiednik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Odbyła staże w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Wielkiej Brytanii w Londynie, w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej w Brukseli, a także w Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej w sekcji Polityki wobec Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Od 1997 roku pracowała w Urzędzie Służby Cywilnej, następnie, od 1998, w Departamencie Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Odpowiedzialna była za programowanie PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza oraz rezerwę celową budżetu państwa na współfinansowanie programów bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Od 2003 roku zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (obecnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). W Departamencie Wdrażania była odpowiedzialna za nadzorowanie i koordynację Działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2006 roku, pełni funkcję Dyrektora Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich (obecnie Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego) w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Odpowiedzialna za nadzorowanie i koordynowanie opracowywania oraz wdrażania projektów systemowych PARP służących podnoszeniu adaptacyjności kadr przedsiębiorstw.

 

Kierownik projektu (UJ) – prof. dr hab. Jarosław Górniak

Twórca i kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ, dziekan Wydziału Filozoficznego UJ. Socjolog i ekonomista, specjalista w zakresie metod badań społecznych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych oraz socjologii gospodarki i organizacji. Ekspert w zakresie statystycznej analizy danych. Doświadczony badacz rynku i opinii z praktyką w sektorze komercyjnym. Wieloletni konsultant SPSS Polska ds. metod badań i analizy danych. Przed ponad dziesięciu laty przesunął ciężar swojej aktywności naukowo-badawczej na zagadnienia analizy polityk publicznych i ewaluacji. Był m.in. konsultantem międzynarodowym UNDP, ekspertem Zespołu koordynacyjnego ds. ewaluacji ex-ante dokumentów unijnych na lata 2007-2013 w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Kierował projektami badawczymi i eksperckimi dotyczącymi ewaluacji i pomiaru efektów programów publicznych (m.in. w zakresie rynku pracy, wykluczenia społecznego, rozwoju kapitału ludzkiego i rozwoju regionalnego). Konsultant i autor ekspertyz w zakresie programowania polityk publicznych i ewaluacji, strategii rozwoju, a także w zakresie metodologii badań i analizy danych w zarządzaniu publicznym i marketingu. Obecnie jest m.in. członkiem Grupy Sterującej projektu METRIS (Monitoring European Trends in Social Sciences and Humanities) przy DG Research Komisji Europejskiej, Komitetu Sterującego Projektem Zarządzanie Strategiczne Rozwojem – poprawa jakości rządzenia w Polsce w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Małopolskiej Rady Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji, Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 oraz Rady Konsultacyjnej przy Prezydium Miasta Krakowa.

 

 

Koordynator projektu (PARP) – Maja Dobrzyńska

Socjolog, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskimi. Ukończyła Polsko-Francuski Programu Studiów Europejskich realizowany przez Szkołę Główną Handlową i Sciences Po w Paryżu. W latach 2003-2009 doktorantka w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Socjologii i Filozofii PAN. Od 2004 roku pracuje w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Na początku swojej pracy zawodowej zajmowała się ewaluacją programów realizowanych przez PARP, była ekspertem min. w projekcie Komisji Europejskiej „An Evaluative Study of Best Practices in the monitoring and evaluation of SME related action”. Od 2006 roku pracuje w Departamencie Rozwoju Kapitału Ludzkiego (dawniej Zespole Rozwoju Zasobów Ludzkich), gdzie realizuje projekty z obszaru kapitału ludzkiego, wcześniej w ramach programów Phare SSG, SPO RZL, obecnie w ramach PO KL.

 

dr Barbara Worek

Adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ. Doświadczenia badawcze zdobywała uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących analizy polityk publicznych, wykluczenia społecznego, partycypacji obywatelskiej, rynku pracy i kształcenia ustawicznego. Autorka i współautorka publikacji dotyczących zastosowania metod jakościowych w badaniach społecznych i marketingowych i licznych raportów badawczych z dziedziny polityk publicznych, ekonomii społecznej, kształcenia przez całe życie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z kształceniem ustawicznym, wykluczeniem społecznym i jakością kapitału ludzkiego.

 

dr Szymon Czarnik

Związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1995 roku, najpierw jako student, potem doktorant, asystent i obecnie adiunkt. W roku 2007 obronił pracę doktorską „Sprawiedliwość i równość w podziale dóbr wypracowanych”, przygotowaną na podstawie własnego eksperymentalnego badania redystrybucji dochodów. Prowadzi kursy z metodologii badań społecznych i statystycznej analizy danych. Ma na koncie współpracę z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Uniwersytetem Fryderyka Aleksandra w Norymberdze, oraz Wyższą Szkołą Europejską im. J. Tischnera. Jako konsultant i analityk uczestniczył w wielu projektach badawczych, zarówno o charakterze marketingowym, jak i dotyczących polityki publicznej. Poza zagadnieniami metodologicznymi swoją uwagę koncentruje na zastosowaniu teorii gier w naukach społecznych oraz prakseologicznej analizie działań rządowych. Jako tłumacz z języka angielskiego ma w dorobku m.in. polskie wydania książek Ludwika von Misesa, Tomasza Sowella, Ferdynanda de Soto i Ryszarda Pipesa.

 

dr Marcin Kocór

Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe skupia na metodologii badawczej nauk społecznych, technikach statystycznej analizy danych oraz zagadnieniach socjologii polityki. Łączy wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym, co zaowocowało udziałem w licznych projektach badawczych – zarówno marketingowych jak i dotyczących sfery publicznej. Ostatnie działania badawcze dotyczyły zagadnień kapitału ludzkiego oraz szans rynkowych, szczególnie osób młodych. Zainteresowania dotyczące socjologii polityki obejmują próby zastosowania nowatorskich podejść analizy zachowań politycznych, takich jak analiza wizerunków partii politycznych w oparciu o dokumenty programowe czy wnioskowanie ekologiczne w wyjaśnianiu przepływów poparcia wyborczego. Od 1999 roku związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2006 roku obronił pracę doktorską poświęconą dynamice polskiej sceny politycznej.

 

dr Magdalena Jelonek

Adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia z szeroko rozumianego obszaru metodologii badań społecznych, włącznie z zaawansowaną analizą danych. Szczególną uwagę w pracy naukowej poświęca zagadnieniom związanym z socjologią edukacji, kompetencjami, jakością i efektami kształcenia, w tym z analizą produktywności szkół wyższych. Autorka licznych badań diagnozujących sytuację społeczną (Diagnoza stanu edukacji Miasta Krakowa, Analiza aktualnego stanu wdrażania reformy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w województwie małopolskim, itp.). Brała udział w wielu projektach badawczych, m. in. w pilotażowej na skalę kraju ewaluacji śródokresowej Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004–2006, w badaniach diagnozujących sytuację w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie małopolskim. Jest także współautorką ekspertyzy powstałej na zamówienie Ministerstwa Finansów RP pt. „Warunki i zakres wprowadzenia audytu efektywnościowego (ewaluacji) w polskiej administracji”.

 

Anna Strzebońska

Absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2006, specjalizacja: socjologia gospodarki i badania rynku). Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UJ. Laureatka stypendiów dedykowanych dla doktorantów tj. Małopolskie Stypendium Doktoranckie, stypendia Wydziału Filozoficznego UJ. Jej zainteresowania naukowe dotyczą metod syntezy wyników, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji metaanalizy (zarówno o charakterze jakościowym i ilościowym) w procesie metaewaluacji.Temu zagadnieniu poświęcona jest także jej rozprawa doktorska pt. „Metaanaliza w ewaluacji programów społecznych” finansowana w ramach grantu KBN. Doświadczenie badawcze zdobyła uczestnicząc w wielu projektach badawczych realizowanych w kraju, jak i poza jego granicami m. in. w pilotażowej na skalę kraju ewaluacji śródokresowej Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, w projekcie poświęconym budowie wskaźników wykluczenia społecznego i rynku pracy w Małopolsce, a także w projekcie dotyczącym procesu aktywnego starzenia realizowanym w ramach 5 Programu Ramowego. Jest także współautorką ekspertyzy powstałej na zamówienie Ministerstwa Finansów RP pt. „Warunki i zakres wprowadzenia audytu efektywnościowego (ewaluacji) w polskiej administracji”. W macierzystym Instytucie Socjologii UJ prowadzi zajęcia o charakterze metodologicznym dotyczące prowadzenia badań marketingowych, statystycznej analizy danych oraz realizacji projektów ewaluacyjnych. Poza pracą naukową i dydaktyczną większość czasu poświęca swojej córeczce.

 

Konrad Turek

Socjolog, badacz i analityk rynku pracy. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Socjologii UJ. Pracę doktorską poświęcił roli pracodawców w kształtowaniu sytuacji osób starszych na rynku pracy. Pracował w kilku międzynarodowych projektach badawczych, m.in. w projekcie „Aktywizacja potencjału osób starszych w starzejącej się Europie" (ASPA). Współautor strategii rządowej na lata 2013-2020 „Solidarność Pokoleń". Autor kilkudziesięciu tekstów naukowych, w tym artykułów w zagranicznych czasopismach oraz rozdziałów w zagranicznych publikacjach monograficznych. Główne obszary zainteresowań naukowych to socjologia gospodarki, w szczególności problematyka rynku pracy, bezrobocia, procesy starzenia się ludności, zarządzenie wiekiem, gospodarka oparta na wiedzy, kształcenie przez całe życie, metodologia badawcza, podejście pragmatyczne w socjologii oraz statystyczna analiza danych. W projekcie BKL przygotowuje analizy z modułu ludność i pracodawców.

 

Anna Szczucka

Absolwentka Instytutu Socjologii oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia z metodologii badań społecznych i analizy danych. Od 2007 roku związana z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, gdzie łączy pracę naukową z realizacją projektów badawczych i wdrożeniowych. W tym okresie wielokrotnie realizowała projekty zlecane przez ministerstwa i agencje rządowe m.in. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczość, a także Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Główne obszary zainteresowań naukowych to analiza i ewaluacja polityk publicznych, w szczególności problematyka implementacji programów i projektów publicznych, problematyka rynku pracy, a także metodologia badawcza, w szczególności jakościowa i statystyczna analiza danych.

 

Patrycja Antosz

Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i  studentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SET.  Absolwentka socjologii oraz psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 roku współpracuje z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół tematyki socjologii organizacji oraz obszaru podejmowania decyzji. W projekcie SPIN- Model transferu innowacji w Małopolsce konsultantka w obszarze technologicznym "medycyna translacyjna", ściśle współpracująca z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Translacyjnej. W projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego zajmuje się w głównej mierze doborem próby.

W Instytucie Socjologii UJ prowadzi zajęcia z metod ilościowych w badaniach społecznych. Zajmuje się także symulacjami w ujęciu modelowania agent-based.

 

 

Krzysztof Kasparek

Absolwent socjologii UJ w specjalizacji Badania Społeczne i Analiza Danych. Od 2012 r. doktorant w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych IS UJ. Student Instytutu Psychologii UJ w ścieżce specjalizacyjnej Psychologia Sądowa.

Ukończył program studiów w zakresie pomiaru edukacyjnego na Wydziale Filozoficznym UJ oraz szkołę letnią z zakresu metod ilościowych w badaniach społecznych ICPSR na University of Michigan.

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół metodologii badań sprawców przestępstw seksualnych (diagnostyka zaburzeń preferencji seksualnych, pomiar ryzyka recydywy, efektywność polityk publicznych) oraz pomiaru edukacyjnego.W projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego dotychczas zajmował się analizą danych z modułu uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz przygotowaniem raportów regionalnych.

 

Ekspert ds komunikacji i PR - Monika Dawid-Sawicka

Zawodowo specjalizuje się w tematyce zarządzania zasobami ludzkimi. Organizatorka licznych konferencji, debat i warsztatów z obszaru HR. Przygotowuje projekty skierowane do osób związanych z zarządzaniem ludźmi. Realizuje liczne działania komunikacyjne w ramach projektów dotyczących polskiego rynku pracy. Autorka tekstów, analiz i opracowań dotyczących tematyki strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwentka Politologii na UW, Zarządzania i Marketingu oraz studiów MBA na SGH. Doświadczenia zawodowe zdobywała w branży szkoleniowej na stanowisku Dyrektora Departamentu Szkoleń jako Manager Działu Eventów skierowanych dla branży HR oraz Kierownik konferencji w jednym z wydawnictw. Od czterech lat realizuje działania komunikacyjne w obszarze badań rynku pracy dla PARP.