[Bilans Kapitału Ludzkiego]

Ciekawe dane

Zaloguj się aby eksplorować dane BKL.

Po zalogowaniu uzyskasz możliwość samodzielnej analizy danych on-line.

Nasze dane pochodzą od:

  • 80 018 pracodawców
  • 88 560 osób fizycznych
  • 8 122 bezrobotnych
  • 35 712 uczniów i studentów.

Logowanie

Bilans Kapitału Ludzkiego 2016-2023

Od początku 2016 r. ponownie uruchomiony został projekt Bilans Kapitału Ludzkiego! Nowy BKL stanowi kontynuację 5 edycji badań przekrojowych o charakterze monitoringu rynku pracy zrealizowanych w latach 2010-2015.

Badanie w dalszym ciągu będzie dostarczać informacji na temat luk kompetencyjnych w gospodarce, stanu rynku usług rozwojowych w Polsce, uczenia się osób dorosłych etc. Jednocześnie, w celu dostarczenia wiedzy nt. potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych realizowane będą badania branżowe (sektorowe bilanse kompetencji dla branż, w których w osobnym projekcie, zostaną utworzone sektorowe rady ds. kompetencji).

W ramach projektu przeprowadzone zostaną łącznie 3 edycje badań przekrojowych i badania branżowe dla 3 wybranych sektorów.

Przeprowadzenie tych badań we współpracy z przedsiębiorcami i ekspertami skupionymi w sektorowych radach ds. kompetencji i przy zastosowaniu tej samej metodologii, zwiększy wiedzę w zakresie obecnych potrzeb w poszczególnych sektorach i umożliwi antycypowanie zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w przyszłości. Najważniejsze jest jednak to, że zestawienie ze sobą oczekiwań kompetencyjnych pracodawców i uzyskiwanych obecnie efektów kształcenia będzie stanowiło podstawę do rekomendowania zmian, których adresatem będą resorty odpowiedzialne za edukację, szkolnictwo wyższe, rynek pracy, jak również szkoły ponadgimnazjalne i wyższe. Projekt umożliwi tym samym prowadzenie w obszarze edukacji i rynku pracy polityki publicznej opartej na dowodach.

Pierwsza edycja badań BKL w nowej odsłonie ruszy w 2017 r.

Planowane efekty projektu to:

  • pozyskanie wiedzy o podaży i popycie na kompetencje na rynku pracy w Polsce,
  • zwiększenie liczby sektorów dla których zidentyfikowano potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe przy udziale pracodawców.

Wartość projektu: 11 999 754,69 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 10 113 393,25 zł

 

 

Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015

Bilans Kapitału Ludzkiego (2010-2015) był jednym z największych badań rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej. Zebrane zostały w nim wypowiedzi ponad 350 tys. respondentów z całego kraju: pracodawców, pracowników, bezrobotnych, studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także przedstawicieli instytucji szkoleniowych. Wyniki badań pozwoliły na bieżąco śledzić sytuację na polskim rynku pracy. Monitorowały, jak wygląda podaż i popyt na kompetencje, a także system kształcenia i rynek szkoleń w Polsce w latach 2010 - 2015.

Z danych BKL korzystają przedstawiciele administracji publicznej, przedsiębiorcy i naukowcy. Poszczególne analizy stanowiły nie tylko podstawę do programowania działań instytucji wspierających rozwój rynku pracy w Polsce, ale też służyły poszczególnym firmom i branżom. Wiele ważnych debat z udziałem administracji i pracodawców dotyczących kształtu polskiego rynku pracy miało miejsce właśnie w oparciu o wyniki uzyskane w poszczególnych edycjach badania. Z zebranych danych korzystają również organizacje międzynarodowe. Odwołania do publikacji BKL można znaleźć w opracowaniach przygotowywanych dla Komisji Europejskiej, dane BKL stanowią też wkład do EU Skills Panorama. Odwołania do wyników badań BKL można też znaleźć w dokumencie: Perspektywa uczenia się przez cale życie, który był wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji. 

Projekt Bilans Kapitału Ludzkiego był odpowiedzią PARP na zaobserwowaną w poprzedniej perspektywie finansowej potrzebę wypełnienia istotnej luki informacyjnej, badawczej i analitycznej w obszarze rynku pracy, edukacji i kształcenia przez całe życie. Dokonując analiz i przygotowując raporty Zespół BKL nie bał się podejmować trudnych tematów, jak kształcenie ustawiczne, praca osób z niepełnosprawnością czy segregacja płciowa. Wyniki badań BKL pozwoliły obalić wiele z mitów dotyczących polskiego rynku pracy. Wyraźnie pokazały, że na przekór potocznym opiniom wyższe wykształcenie wciąż się opłaca i jego posiadanie przekłada się na sytuację zawodową i zadowolenie z pracy. Badania BKL pozwoliły też obalić mit, że największą przeszkodą w uczeniu się jest wiek, dowodząc, że większe znaczenie ma posiadane wykształcenie, które silniej niż wiek wpływa na nasze postawy i decyzje edukacyjnie. O polskim rynku pracy wiemy teraz znacznie więcej.